Exercici de vocabulari de nivell bàsic en català #1

El meu germà ___________ de música.
resposta: gaudeix

Els nens ___________ jocs d’ordinador.
resposta: juguen

Els ocells ___________ en els arbres.
resposta: nidifiquen

Els estudiants ___________ exàmens al final del trimestre.
resposta: fan

La meva mare ___________ per mi quan estic malalt.
resposta: cuida

Els convidats ___________ al casament.
resposta: assisteixen

Els animals del zoo ___________ als visitants.
resposta: agraden

Els bombers ___________ focs.
resposta: apaguen

Els jardiners ___________ les plantes.
resposta: reguen

La meva germana ___________ llegir llibres.
resposta: li agrada